Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van VKW Limburg vzw. 

Contactgegevens 
VKW Limburg vzw 
Kunstlaan 16 
3500 Hasselt 

Tel: 011 24 94 11 
Fax: 011 24 24 72
E-mail: info@vkwlimburg.be 

ondernemingsnummer: BE 0410 119 661 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden: 

Gebruik 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden aan ontleend. Hoewel VKW Limburg vzw zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VKW Limburg vzw garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VKW Limburg vzw wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website van de hand. 

Gegevensbeschermingsbeleid 

VKW Limburg verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid. Het gegevensbeschermingsbeleid kan u hier nalezen.

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VKW Limburg of rechthoudende derden. 

Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie door de snelle evolutie van de behandelde materies verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden ter zake. VKW Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons dan te contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VKW Limburg geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

VKW Limburg kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.