di 12 okt.

VKW Limburg over begrotingsakkoord regering: goede aanzetten, maar te veel tegenstrijdigheden vervagen marsrichting naar actievere en flexibelere arbeidsmarkt

VKW Limburg stelt in een eerste reactie op het begrotingsakkoord van de federale regering dat het weliswaar de juiste toon aangeeft, maar dat er nog veel vraagtekens overblijven. Vooral over de diepgang van de noodzakelijke hervormingen.

VKW Limburg stelt in een eerste reactie op het begrotingsakkoord van de federale regering dat het weliswaar de juiste toon aangeeft, maar dat er nog veel vraagtekens overblijven. Vooral over de diepgang van de noodzakelijke hervormingen om de activiteitsgraad van onze arbeidsmarkt voelbaar op te krikken. Bovendien betreurt VKW Limburg het dat de regering op een aantal vlakken de bal ronduit mis slaat, door bedrijven op een eenzijdige manier troeven uit handen te nemen om een aan hun bedrijf aangepast beleid te voeren.

De maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen, bevatten zeker een aantal goede elementen. Zoals het activeren van het ontslagrecht (opleiding in plaats van premie), het bevorderen van de jobmobiliteit tussen de regio’s waardoor het ook makkelijker moet worden om werklozen van over de taalgrens in Limburg tewerk te stellen, het mogelijk maken om tijdelijk een deel van een uitkering te combineren met de stap naar werk of het mogelijk maken van meer flexibele vormen van arbeidstijdverdeling over de week,  zonder dat dit een ‘recht’ wordt. Ook de intentie om het verschil tussen bruto- en nettoloon voor werknemers te verkleinen via een uitfasering van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid is positief. De vraag is echter of dit zal volstaan om de omslag te maken richting de vooropgestelde 80% werkzaamheidsgraad. De extra energiepremie voor mensen met een sociaal tarief, dreigt zelfs eerder de activering te ondermijnen. De in het vooruitzicht gestelde maatregelen rond avond- en nachtwerk zijn eindelijk ook een stap vooruit, voor zover ze niet zullen verzanden in het nog voorziene ronde tafeloverleg.

De aangepaste acties om langdurig zieken te re-integreren naar werk zijn ook prima, maar de voorziene sanctie voor wie daar (en dan nog zeer pertinent) weigert aan mee te werken, is van een ondraaglijke lichtheid. VKW Limburg betreurt dat met de afschaffing van de mogelijkheid om een ziektebriefje te vragen, bedrijven een instrument wordt ontnomen om gedegen personeelsbeleid te voeren. Misschien dat dit in sommige bedrijven prima werkt - ieder bedrijf heeft op dit moment al deze vrijheid - maar dat is zeker niet overal het geval. Bedrijven verschillen erg van elkaar, maar worden met dit soort maatregelen allemaal over één kam geschoren. Een werkgever gaat altijd uit van de verantwoordelijkheidszin van zijn medewerkers, maar het risico op een klein aantal die de kantjes er proberen af te lopen en er misbruik van zouden proberen maken is niet denkbeeldig. Dit werkt potentieel misbruik in de hand en vergroot het risico op ‘baaldagen’. Laat de beslissing daarover bij de werkgever, in plaats van hem voor een voldongen feit te plaatsen en hem dit controlemiddel eenzijdig af te nemen. En indien een beperkt aantal werknemers hier misbruik van zouden maken is dit niet alleen niet correct tegenover de werkgever die het loon betaalt, maar ook tegenover de collega’s die dikwijls voor het extra werk door de onterecht afwezige medewerker moeten opdraaien.

Ook qua telewerk en een mathematisch vastgelegd individueel opleidingsrecht worden bedrijven nu op eenzelfde, dirigistische manier voor voldongen feiten geplaatst. Die volledig dwars staan op noodzakelijke pragmatiek om de echte doelstelling van een omslag naar een cultuur van levenslang leren te maken en te zorgen voor een goede werk-privé-afstemming. Het werk organiseren, aangepast aan de eigenheid van het bedrijf en in goed overleg met de eigen werknemers, wordt op die manier wel erg bemoeilijkt.

Er blijven dus veel vraagtekens waarvoor een nadere studie van de teksten en vooral ook de concrete uitwerking noodzakelijk is.

Dit begrotingsakkoord geeft weliswaar de juiste richting aan, maar onze conclusie is toch erg gemengd”, aldus gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens van VKW Limburg. “Heel wat maatregelen gaan de goede kant uit, maar missen de diepgang om voor een cruciale omslag te gaan. Het verzoenen van teveel tegenstrijdigheden maakt de marsrichting naar een actievere en flexibelere arbeidsmarkt onduidelijk. Tegelijk miskent de regering de enorme en waardevolle diversiteit die onze bedrijven kenmerkt, door in plaats van flexibiliteit zelf eenheidsmaatregelen op te leggen die niet in het belang zijn van werkgevers en werknemers en een goed overleg binnen het bedrijf in de weg kunnen staan.”