vr 01 okt

Recordscore POL in oktober: +22,8 Limburgse ondernemersgoesting op hoogste niveau ooit

Op anderhalf jaar tijd maakt het Limburgse ondernemersvertrouwen een sprong van het diepste dal ooit (-43,1) in april 2020 naar de hoogste top ooit (+22,8) in oktober 2021. Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL).

  • In 1,5 jaar van diepste dal … naar hoogste top
  • Hoge scores omzet, export en investeringen doen corona vergeten
  • Tewerkstellingsverwachting gaat door het dak
  • Beste cijfers voor diensten, groothandel en productie
  • Ook detailhandel in de groene cijfers
  • Optimisme van KMO’s kent sterkste toename, knopen aan bij grote bedrijven

De Polsslag Ondernemend Limburg (POL), de bevraging waarmee UNIZO Limburg en VKW Limburg elk kwartaal nagaan hoe de Limburgse ondernemers zelf de economische gang van zaken aanvoelen

In de evaluatie van het voorbije kwartaal (van +13,9 naar +21,0) geven de Limburgse ondernemers al aan dat ze vol goesting zitten om weer volop te kunnen ondernemen, maar toch is het vooral de prognose voor het laatste kwartaal van 2021 (van +18,2 naar +24,6) die het globale POL-cijfer over de recordlat stuwt.

In elke POL-indicator worden de sporen van corona meer dan uitgewist: de omzet, export en investeringen zitten in beide kwartalen op een hoog niveau, en de tewerkstellingsindicator zet in het volgende kwartaal een recordprognose (+35,4) neer. Enkel de winstmarge blijft in de twee kwartalen nog licht negatief.

Een analyse van de POL-cijfers volgens sector toont alvast aan dat alle sectoren opnieuw positieve cijfers laten optekenen. De dienstensector, groothandel en productie zitten aan de top, de bouwsector volgt op enige afstand maar wel met een duidelijk optimisme. Ook de detailhandel neemt weer wat verder afstand van de nullijn. De dienstensector, de productie en de detailhandel verwachten bovendien dat het vierde kwartaal nog beter zal zijn dan het voorbije kwartaal. Enkel in de groothandel – de sterkste groeier van het derde kwartaal – liggen de vooruitzichten voor het komende kwartaal lager dan de evaluatie van het voorbije kwartaal.   

Kijken we naar de bedrijfsgrootte, dan zien we dat het vooral de kleine en middelgrote bedrijven tussen 5 en 50 werknemers zijn die voor de boost in de POL-cijfers zorgen. Deze KMO’s vinden daardoor in vergelijking met de vorige meting veel meer aansluiting bij de grotere bedrijven vanaf 50 werknemers, die globaal gezien op hoog niveau stagneren. De bedrijven met 100 tot 250 werknemers verwachten wel nog een duidelijke verdere toename.

De kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers kunnen de sprong vooruit nog niet maken.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Ondanks de naweeën van de coronacrisis in de vorm van grondstof- en bevoorradingsproblemen, ondanks door het dak gaande energieprijzen en ondanks een steeds nijpender wordende arbeidsmarkt, spat de ondernemersgoesting van onze Limburgse bedrijven van deze hoger dan ooit piekende POL-cijfers. Met een kortstondige groeipiek zijn we echter niets. Het is nu zaak om de komende jaren een duidelijk hogere groei dan voorheen voor onze economie te kunnen vasthouden en vooral structureel maken, om zo de door de pandemie geslagen wonden echt te helen. Met een relanceplan dat uitgaat van een terugkeer naar het oude normaal zullen we daar niet geraken. Laten we dus het ijzer smeden nu het heet is en werk maken van een geïntegreerd transformatieplan voor onze economie, van een Great Reset, zoals we het zopas op onze Jaarvergadering hebben genoemd. Met een concreet actieprogramma om de activiteitsgraad van onze arbeidsmarkt drastisch en snel op te trekken. Met een focus op vereenvoudiging en deregulering om de productiviteit van onze bedrijven te boosten. En met productieve overheidsinvesteringen in een upgrade van vervoersinfrastructuur, digitale basisinfrastructuur en technologie. Want helaas kunnen, ondanks het piekende optimisme en terugverende groei, talloze Limburgse bedrijven vandaag het ijzer niét smeden terwijl het heet is en moeten ze noodgedwongen projecten en investeringen uitstellen of zelfs afwijzen omdat ze er gewoonweg de medewerkers niet voor vinden. Limburg en de Limburgers zien zo een hoop welvaart definitief door de vingers glippen.”

Het volledige persbericht kan je hier vinden.

De grafieken vind je hier terug.