Corona WEGWIJSPAGINA met pijl

In de strijd tegen het Corona-virus grijpt ons land naar draconische maatregelen. Erg noodzakelijk voor onze volksgezondheid. Maar met een verregaande economische impact. VKW Limburg wil u graag mee wegwijs maken in de zoektocht naar antwoorden op uw praktische bedrijfsproblemen. Met geregelde updates. Logisch geordend volgens topic in de menustructuur hiernaast. Hoe beter geïnformeerd, hoe beter u zich kunt organiseren. VKW Limburg blijft @yourservice via 011 24 94 11 of info@vkwlimburg.be


UPDATE 1 SEPTEMBER

Formulier voor toepassing van vrijgestelde reserve ‘Carry Back’ gepubliceerd

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit gepubliceerd met het opgaveformulier en bijhorende richtlijnen waarmee bedrijven beroep kunnen doen op de zogenaamde ‘carry back’ regeling, oftewel de vrijgestelde fiscale reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Via de ‘carry back’-regeling kunnen zelfstandigen en bedrijven hun verwachte verliezen van 2020 of 2021 afzetten tegen de winsten van 2019 of 2020. Zie voor meer info naar deze berichtgeving van de FOD Financiën en naar ons updatebericht van 24 juni.

Indien de opgave slaat op een belastingaangifte die al is ingediend, dient deze ten laatste op 30 november te worden overgemaakt naar de bevoegde belastingdienst en wordt ze aan de reeds ingediende belastingaangifte toegevoegd.

VKW Limburg bepleitte van in het begin van de coronacrisis deze fiscale stimulans om het eigen vermogen te versterken met als doel dat bedrijven zich beter kunnen wapenen om corona te overleven. Uit eigen onderzoek bleek dat meer dan 3 op 10 Limburgse bedrijven nood heeft aan extra kapitaal of eigen vermogen dit of volgend jaar.


UPDATE 31 AUGUSTUS

Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemers die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad (genomen sinds 29 juli) een omzetdaling kenden van minstens 60% in augustus en september kunnen een premie aanvragen bij VLAIO.

De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens augustus en september 2019 en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep.

Wie vanaf 29 juli 2020 verplicht werd te sluiten door deze strengere maatregelen kan een voorschot van maximaal € 2000 aanvragen vóór 1 oktober 2020.  

Nieuw: Tussen 18 augustus en 30 september kan het voorschot van € 2000 worden aangevraagd via een webformulier. Het voorschot zal voorwaardelijk worden toegekend, vanaf 1 oktober moeten ondernemingen nog verplicht online een aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme indienen. Wanneer uit onderzoek blijkt dat het voorschot ten onrechte werd ontvangen zal dit voorschot moeten terugbetaald worden.

Het Vlaams beschermingsmechanisme zelf kan pas online aangevraagd worden vanaf 1 oktober 2020.

UPDATE 26 AUGUSTUS

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona wordt verlengd tot het einde van het jaar voor een aantal zwaar getroffen sectoren.

De concrete lijst van sectoren, waaronder de event- en reissector en touringcarbedrijven, werd vandaag bekend gemaakt door Minister Nathalie Muylle. Ook bedrijven die 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen in het tweede kwartaal van dit jaar mogen verder gebruik blijven maken van het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid wegens corona. Daarnaast wordt er een overgangsperiode voorzien voor bedrijven die hier niet onder vallen, maar tot het einde van het jaar nog een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid wegen economische redenen kunnen hanteren. Indien het om bedienden gaat moet er sprake zijn van een omzetdaling van minstens 10% t.o.v. hetzelfde trimester vorig jaar. De maximumtermijnen worden tijdens deze overgangsperiode verhoogd en de administratieve procedure voor bedienden verloopt eenvoudiger. Na 31 december is het de bedoeling terug te keren naar het klassieke systeem.

UPDATE 14 AUGUSTUS

Nieuw ‘deelplatform’ voor werknemers gelanceerd

Het delen van werknemers kan een oplossing zijn in coronatijden en een alternatief vormen voor collectief ontslag of tijdelijke werkloosheid. Hr-dienstengroep Acerta lanceerde zopas een ‘matching & deelplatform’ waar bedrijven zich kunnen melden als vandaag te maken hebben met een (tijdelijk)personeelsoverschot of -tekort en zo elkaar kunnen vinden om personeel onderling te delen. Er bestaan een 9-tal verschillenden manieren om in verschillende gradaties personeel uit te wisselen en dit praktisch en juridisch te regelen. Eind juni organiseerde VKW Limburg hierover nog een webinar in samenwerking met Acerta. Meer info vindt op je hier en geïnteresseerde bedrijven kunnen zich hier aanmelden. 

UPDATE 11 AUGUSTUS

Zowel KMO’s als grote ondernemingen die gerichte investeringen willen realiseren om COVID-19-gerelateerde producten te produceren of diensten aan te bieden kunnen tot 1 november 2020 een dossier indienen voor specifieke Strategische Transformatiesteun (STS). Het steunpercentage kan tot 50% bedragen in plaats van 8% bij de gewone STS-regeling. Inhoudelijk worden de projectvoorstellen beoordeeld volgens de beoordelingscriteria van de Strategische Transformatiesteun, maar er gelden een aantal versoepelingen. Zo mag de investering reeds gestart zijn vanaf juni, kan de steun overal in Vlaanderen aangevraagd worden en liggen de minimum investeringsdrempels de helft lager dan in de gewone regeling.

Om mogelijk interesse af te toetsen kan u terecht bij johan.schildermans@vkwlimburg.be.

Meer info vind je ook hier.  

UPDATE 10 AUGUSTUS

Vlaamse regering biedt ondernemingen bijkomende steun

De Vlaamse regering maakte vrijdagochtend bekend om bedrijven te vergoeden die in augustus en september een omzetverlies van meer dan 60% tegenover 2019 leden. Via dit beschermingsmechanisme vergoedt de regering een deel van de vaste kosten van ondernemingen, deze zijn volgens een schatting van het kabinet-Crevits goed voor 15 procent van de bedrijfsomzet.

De onderneming moet evenveel dagen geopend zijn als vorig jaar. Als dit niet het geval is, wordt de steun gehalveerd.  Ondernemingen die door de maatregelen gedwongen moeten sluiten, kunnen een voorschot van €2000 aanvragen.

De steun kan maximaal tot €15 000 oplopen per bedrijf. Aanvragen kan vanaf oktober. Klik hier voor meer info.

Boven op het beschermingsmechanisme breidt de Vlaamse regering de handelshuurlening uit naar de evenementensector. Zo kunnen bedrijven in deze sector twee maanden huur terugvorderen van de Vlaamse overheid, het bedrag kan oplopen tot €35 000. Bijkomende informatie via de site van vlaio.

Ook de voorwaarden voor de toekenning van een achtergestelde lening aan bedrijven worden versoepeld. Tot nu toe konden enkel bedrijven hier beroep op doen als ze eind 2020 nog minstens 80% van de tewerkstellingsgraad van vorig jaar hebben. Deze voorwaarde wordt teruggebracht tot 60%. Aanvragen kan via de website van PMV.

UPDATE 1 AUGUSTUS

Overgangsmaatregelen tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september

Tot 31 augustus 2020 worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid gelinkt aan het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel nog de sectoren en individuele werkgevers (onder bepaalde voorwaarden) die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis gebruik maken van die vereenvoudigde procedure, mits het voorleggen van een formulier. Voor alle andere sectoren zijn vanaf 1 september 2020 de gewone regels opnieuw van toepassing om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen voor arbeiders en bedienden. Voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot 31 december wel nog soepelere voorwaarden voorzien. Meer info vind je ook in de geactualiseerde rubriek ‘tijdelijke werkloosheid’.

UPDATE 27 JULI

Aanvullende maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie

Op 27 juli besliste de Nationale Veiligheidsraad om de tweeledige strategie - nationaal en lokaal - die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.

UPDATE 23 JULI

Lokale en nationale aanpak om heropflakkering van het coronavirus af te remmen

De Nationale Veiligheidsraad is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen. Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren en een reeks maatregelen te nemen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

UPDATE 17 JULI

Staatswaarborg kredieten verlengd en versoepeld

Nadat eerder de financiële sector en minister van Financiën De Croo tot een tweede bankenakkoord kwamen, werd dit gisteren door het parlement met een nieuwe wet bekrachtigd. Die zorgt er voor dat de staatswaarborgregeling voor kredieten aan bedrijven met een looptijd van maximaal 12 maanden wordt verlengd tot en met 31 december 2020, maar ook dat kredieten met staatsgarantie voor KMO’s ook mogelijk worden op een termijn van 2 of 3 jaar. Dit gebeurt door een deel van het voorziene budget over te hevelen naar een aanvullende staatswaarborgregeling voor nieuwe kredieten met een looptijd van 12 tot 36 maanden die tussen nu en eind dit jaar worden toegekend en die 80% van een eventueel verlies dekt. VKW Limburg is tevreden dat hiermee enkele knelpunten uit het eerste bankenplan worden verholpen.


UPDATE 16 JULI

Verlenging tijdelijke werkloosheid corona voor zwaar getroffen bedrijven

Minister Nathalie Muylle kondigde aan dat tijdelijke werkloosheid omwille van Corona wordt verlengd tot 31 december voor de zwaarst getroffen sectoren. Het gaat dan vooral om sectoren waarvan de activiteiten op last van de Nationale Veiligheidsraad beperkt worden, zoals de horeca, de evenementenbranche en de reissector. Maar daarnaast zullen ook bedrijven die tussen april en juni voor minstens 20 procent van het aantal gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen, het eenvoudige stelsel tot eind dit jaar kunnen gebruiken. Voor andere bedrijven zou een soepele vorm van de klassieke economische werkloosheid gelden, zowel voor arbeiders als bedienden. Een en ander moet nog concreet in een besluit worden uitgewerkt. Meer info zal op dat moment te vinden zijn op de website van de RVA.


UPDATE 10 JULI

Bedrijven die voor hun ondernemingskrediet betalingsuitstel hebben gekregen kunnen bijkomend uitstel krijgen tot eind dit jaar. Aanvankelijk was de mogelijkheid om betalingsuitstel te bekomen beperkt tot maximaal zes maanden en tot uiterlijk 31 oktober 2020. Deze periode wordt nu verlengd tot 31 december 2020. Ook voor bedrijven die nu nog betalingsuitstel willen aanvragen geldt die nieuwe maximale uitsteldatum. Meer info, o.a. over de uiterste aanvraagdata voor een verlengd uitstel, vindt u in het nieuwsbericht van Febelfin.


UPDATE 2 JULI

Om de onduidelijkheden rond de organisatie van evenementen te verhelpen, lanceerde de Vlaamse overheid op 1 juli het COVID EVENT RISK MODEL. De organisator van een evenement registreert zich via deze website. Vervolgens wordt aan de hand van enkele parameters zoals verwacht aantal bezoekers, interactiviteit en veiligheidsvoorzieningen een kleurcode toegekend aan het evenement.

Deze kleurcode wordt als de referentie beschouwd door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen en dit al minstens voor éénmalige events die vanaf 1 juli in de publieke ruimte worden georganiseerd met meer dan 200 mensen. Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen events scannen en aanpassen.


UPDATE 1 JULI

Vandaag werd in het Belgische Staatsblad de zogenaamde ‘Carry back’ regeling gepubliceerd, voluit de ‘Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie’. Hierdoor kunnen zelfstandigen en bedrijven hun verwachte verliezen van 2020 of 2021 afzetten tegen de winsten van 2019 of 2020 (zie bericht 24 juni).


UPDATE 24 JUNI

Fiscale maatregelen solvabiliteit: ‘carry back’ goedgekeurd, ‘wederopbouwreserve’ nog niet
Op donderdag 18 juni keurde het federale parlement unaniem een wetsontwerp van minister van Financiën Alexander De Croo met fiscale maatregelen die bedrijven moeten toelaten hun solvabiliteit te versterken gedeeltelijk goed. VKW Limburg nam deze fiscale stimulansen om het eigen vermogen te versterken begin april al op in onze 10 belangrijkste prioriteiten die nodig zijn onze bedrijven toe te laten corona te overleven. We zijn dan ook verheugd dat ons volgehouden pleidooi alvast enige vruchten heeft afgeworpen. Uit onze recentste bevraging bleek immers nog dat meer dan 3 op 10 Limburgse bedrijven nood heeft aan extra kapitaal of eigen vermogen dit of volgend jaar.

Zelfstandigen en bedrijven kunnen met een 'carry back'-mechanisme hun verwachte verliezen van 2020 of 2021 afzetten tegen de winsten van 2019 of 2020. Dit laat bedrijven toe een belastingvrije ‘coronareserve’ aan te leggen. Belangrijk te weten is dat dit reeds dient te gebeuren in de belastingsaangifte van dit jaar, indien verliezen verwacht worden verbonden met het aanslagjaar 2020. Op die manier kan de belastingfactuur voor inkomstenjaar 2019 onmiddellijk worden getemperd en worden op korte termijn zowel de kaspositie (liquiditeit) als de solvabiliteit verbeterd en het eigen vermogen versterkt.

De maatregel om een ‘wederopbouwreserve’ in te voeren, haalde het echter voorlopig nog niet. Hiervoor zal eerst nog advies van de Raad van State ingewonnen worden. Deze maatregel beoogt dat bedrijven de komende drie jaar een zogenaamde wederopbouwreserve kunnen aanleggen ten belope van het verlies dat ze in 2020 leden. Het geld om het eigen vermogen weer op peil te brengen mag dan worden afgetrokken van winsten die in de komende jaren worden gerealiseerd, met uiteraard minder belastingen tot gevolg. Aan deze maatregel zijn in het ontwerp wel enkele voorwaarden verbonden zoals het behoud van de loonmassa 2020 op min. 85% van 2019 en het niet uitkeren van dividenden, uitvoeren van kapitaalsverminderingen of inkopen van eigen aandelen.


UPDATE 22 JUNI

Opzeggingstermijnen tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19 vanaf vandaag opgeschort

Vandaag werd in het Belgische Staatsblad de wet gepubliceerd die zorgt voor de schorsing van de opzegtermijn voor ontslagen die werden gegeven voor of tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ten gevolge van de COVID-19-crisis. Dat betekent dat de schorsing van de opzegtermijnen geldt vanaf vandaag, gezien de datum van publicatie hiervoor bepalend was. Maar dus niet retroactief, zoals in het aanvankelijke wetsvoorstel stond, maar wat na het uiterst negatieve advies van Raad van State gelukkig werd geschrapt. Net zoals bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen wordt, wanneer de werkgever een opzeggingstermijn betekent, deze vanaf datum van publicatie onderbroken tijdens de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst voor de duur van de tijdelijke werkloosheid overmacht. Wel bepaalt de nieuwe wet dat dat niet zo is wanneer de opzeggingstermijn reeds was ingegaan voor 1 maart 2020. In dat geval zal de opzeggingstermijn wel blijven doorlopen. Wanneer een werknemer een opzeggingstermijn betekent, dan loopt die opzeggingstermijn tijdens de schorsing sowieso door.


UPDATE 16 JUNI

Flanders Investment & Trade breidt Corona Exit-plan uit met extra steun voor Vlaamse exporteurs

Het hoeft niet te verwonderen dat de export sterk te lijden heeft onder de coronacrisis. Zo daalde de uitvoer van Vlaamse bedrijven in maart met 7,5% t.o.v. een jaar eerder en wordt een daling verwacht van -24% voor april voor heel België.
In het kader van ons partnership met Flanders Investment & Trade (FIT) informeert VKW Limburg u graag over de uitbreiding van het Corona Exit-plan van FIT, dat is gericht op de heropstart van internationale handel van en naar Vlaanderen, met bijkomende steunmaatregelen voor exporterende bedrijven. De Vlaamse regering trekt hiervoor 3 miljoen euro extra uit, zo kondigden Vlaams minister-president Jan Jambon samen met Vlaams minister van economie, Hilde Crevits zopas aan. Concreet gaat het om volgende steunmaatregelen:

 • Het Corona-Steunpakket Internationalisering geeft maximaal 1.000 ervaren Vlaamse exporteurs een duw in de rug om hun exportactiviteiten in 2020 en 2021 te versterken. Deze eenmalige subsidie bedraagt 5.000 euro per onderneming en is beschikbaar vanaf het najaar 2020.
 • Het Corona-Starterspakket internationalisering steunt, maximaal 300 nieuwe Vlaamse exporteurs om in 2020 en 2021 exportactiviteiten op te starten. Deze eenmalige subsidie bedraagt 7.000 euro per bedrijf en is vanaf het najaar 2020 beschikbaar.
 • Het ‘Reboot your export’-pakket is beschikbaar op korte termijn en laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.

Meer info over de steunmaatregelen voor exporterende bedrijven vindt u in dit nieuwsbericht van FIT
Zie ook de specifieke website www.exportadvies-corona.be voor de laatste ontwikkelingen en voor meer detailinformatie per land.
FIT is continu bereikbaar via hun coronahotline exportadvies-corona@fitagency.be.


UPDATE 13 JUNI 2020

Op vrijdag 12 juni kwam de ‘Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen’ tot een akkoord over een amalgaan van aanvullende steunmaatregelen.

Positief is een aantal maatregelen die erop gericht zijn investeringen aan te moedigen, al gelden deze slechts tot eind dit jaar. Het gaat om een nieuw tijdelijk tax shelter-systeem ‘Covid-19’ gericht op alle KMO's die de gevolgen van de coronacrisis hebben ondervonden, een verhoogde investeringsaftrek (25%) voor investeringen (gedaan tussen 12 maart en 31 december) en een verhoging tot 100% voor aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en catering. Ook zal het btw-voorschot dat normaal voor 20 december dient betaald te worden, met een maand worden uitgesteld.

Daarnaast zijn er een aantal maatregelen gericht op de arbeidsorganisatie. Zo wordt werk gemaakt van een eenvoudigere overgangsvorm van economische werkloosheid tussen de huidige tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht (nog tot 31 augustus) en de klassieke economische werkloosheid, waarbij werknemers 2 dagen per maand opleiding zouden volgen. Bedrijven zullen ook gemakkelijker tot max. 127 euro per maand gemaakte kosten kunnen vergoeden van telewerkende medewerkers. Veel minder begrip kunnen we echter opbrengen voor de nog verdere uitbreiding van het corona-ouderschapsverlof en archaïsche ingrepen als arbeidsduurvermindering en het permanent (!?) verlagen van de toegang tot eindeloopbaan tijdskrediet.

Een veel nuttigere maatregel (zeker voor bedrijven die verloren activiteit willen inhalen) als het veralgemenen van de tijdelijke regeling voor vrijwillige overuren voor alle bedrijven, werd daarentegen niét goedgekeurd.

Meer info in het persbericht van premier Wilmès.

UPDATE 6 JUNI 2020

Corona-procedure Tijdelijke Werkloosheid wordt verlengd tot 31 augustus
De zogenaamde Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben een nieuwe reeks steunmaatregelen goedgekeurd, die vooral gericht zijn op de ondersteuning van de koopkracht en op sectoren in moeilijkheden zoals de horeca. De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht wordt voor alle bedrijven verlengd tot eind augustus. Voor de sectoren in moeilijkheden loopt de verlenging tot eind van dit jaar. Er is ook sprake van een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing in zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, als stimulans om werknemers terug aan het werk te laten gaan. Het corona-ouderschapsverlof wordt eveneens verlengd tot eind augustus. We herhalen dat, in tegenstelling tot het gewone ouderschapsverlof, de werkgever hiervoor steeds zijn akkoord moet geven. Meer info lees je in het persbericht van premier Wilmès.

Ministerieel besluit fase 3 afbouw coronamaatregelen gepubliceerd
Vrijdagavond laat werd het ministerieel besluit gepubliceerd dat de overgang naar fase 3 in de gefaseerde afbouw van de coronamaatregelen regelt vanaf maandag 8 juni. In deze fase wordt de aanpak omgedraaid en is wat niet mag de uitzondering en uitdrukkelijk bepaald. Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart uitdrukkelijk later wordt gepland (bv. bioscopen, wellnesscentra, grote events, …), met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Zoals geweten mag ook de horeca vanaf 8 juni herstarten.


UPDATE 5 JUNI 2020

Versoepeling en verlenging bankenplan: akkoord over langer betalingsuitstel leningen en extra kmo-kredieten
De federale regering en de banken bereikten vandaag een nieuw akkoord waardoor KMO’s gemakkelijker en langer beroep kunnen doen op het federaal bankenplan. Het bankenplan dat ze in maart voorstelden wordt versoepeld en verlengd. Iets waar VKW Limburg al langer voor pleitte. Zelfs deze week nog in een exclusief online gesprek met de top van Febelfin. We zijn dan ook erg tevreden dat er gehoor is gegeven aan deze oproep.

 • De mogelijkheid van betalingsuitstel van lopende leningen wordt verlengd tot 31 december 2020.
 • Ook het instapmoment voor de garantieregeling voor nieuwe kredieten met een looptijd van 12 maanden wordt verlengd tot het einde van het jaar.
 • Daarnaast kunnen kmo’s (die vaak langer lopende kredieten nodig hebben) rekenen op een bijkomende garantieregeling voor kredieten met een looptijd tot 36 maanden.
 • Ook zullen méér bedrijven aanspraak kunnen maken op de steun. De vereiste dat ondernemingen geen achterstand mochten hebben qua betalingen voor belastingen of sociale bijdragen zou worden geschrapt.

Meer info vind je HIER 

Raad van State fluit retroactiviteit opzegtermijn ontslagen tijdelijk werklozen terug
In de Kamer werd medio mei een wetsvoorstel ingediend om bedrijven toch een opzegtermijn te laten betalen voor ontslagen werknemers in tijdelijke werkloosheid, en dit bovendien met terugwerkende kracht tot 1 maart. VKW Limburg heeft hier meteen tegen geageerd. Mede daardoor werd hierover eerst een advies gevraagd aan de Raad van State.

Die heeft nu geoordeeld dat het niet kan dat bedrijven retroactief zo’n opzegtermijn zouden moeten betalen aan tijdelijke werklozen die werden ontslagen. Meer dan terecht! Helaas hebben een aantal bedrijven door de coronacrisis geen andere mogelijkheid dan afscheid te nemen van een aantal werknemers.

Dat betekent dat wie door de coronacrisis tijdelijk werkloos is en wordt ontslagen straks, na de goedkeuring en publicatie van het wetsvoorstel, zijn volledige opzeg behoudt. Voor werknemers die al ontslagen werden, is dat niet het geval.


UPDATE 3 JUNI 2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste om fase 3 van het afbouwplan in werking te stellen vanaf 8 juni. Met deze nieuwe fase komt er een ommezwaai in de aanpak, waarbij vrijheid de regel is en wat niet mag de uitzondering. Activiteiten die een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen blijven verboden. Buiten een aantal uitzonderingen zullen o.a. alle andere horecagelegenheden opnieuw opengaan, volgens een nauwkeurig protocol, net zoals sport en culturele activiteiten onder bepaalde voorwaarden. Vanaf 1 juli zijn er bijkomende versoepelingen bepaald. Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, UK en de vier andere Schengenlanden. Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Het is ook nu wachten op de uitvaardiging van het ministerieel besluit dat een en ander bekrachtigt.

Ruimere info kan u lezen in dit bericht van het Crisiscentrum.


UPDATE 2 JUNI 2020

Regeringen werken aan bijkomende herstelmaatregelen

Nu de coronacrisis stilaan onder controle raakt, zijn de zorgen voor onze economie allerminst voorbij. Na de eerste reeks steunmaatregelen - zoals tijdelijke werkloosheid en uitstel van betaling van belastingen – zijn nu bredere maatregelen nodig om de bodem onder onze bedrijven sterk te houden. Economische relanceplannen moeten bedrijven helpen hun kapitaal weer op te bouwen door winst te reserveren, door voordelig of gewaarborgd geld te lenen of door het kapitaal te verhogen.

Vlaamse regering mobiliseert spaargeld

Op Vlaams niveau kondigde de regering een welvaartsfonds ter waarde van 500 miljoen euro aan dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen.

VKW Limburg suggereerde eerder al om het spaargeld te mobiliseren. Het Vlaamse plan speelt hierop in, want naast institutionele beleggers zullen ook particulieren in het fonds kunnen investeren. Ze krijgen in ruil een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar de eerste drie jaar met een maximum van 1.000 euro per belastingplichtige. Daarnaast zullen de aandelen in het fonds bij erfenis overgaan mits een recht van 3% en niet meegerekend worden in het vermogen.

Een andere nieuwe manier om als particulier te investeren zijn de win-win-aandelen. Dit ‘vriendenaandeel’ is een variant op de bestaande win-win-lening. Je kan tot maximaal 75.000 euro investeren en je krijgt daar 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar. Als onderneming kan je zo maximaal 300.000 euro kapitaal verwerven. Het recht op de eenmalige belastingvermindering geldt voor 5 jaar.

De nieuwe maatregelen passen in het groter Vlaams herstelplan dat daarmee bestaat uit een vierluik:

 1. Waarborgen met crisiswaarborgen en Gigarant voor een totale capaciteit van 3,4 miljard euro;
 2. Achtergestelde leningen, naast de 250 miljoen euro bij PMV, wordt voorzien in nog eens 250 miljoen euro extra zodat er 500 miljoen euro beschikbaar is;
 3. Welvaartsfonds van 500 miljoen euro waarvoor we nu in een startkapitaal van 240 miljoen euro voorzien;
 4. Win-winlening en vriendenaandelen

Zie voor meer info het persbericht van Vlaams minister van economie Hilde Crevits.

Alle info rond extra financiering wordt ook gebundeld op deze infopagina van VLAIO

Federale regering: nog geen witte rook

De federale regering besloot eerder al tot de invoering van een carry-backregeling, waarbij vennootschappen verliezen van 2020 zullen mogen aftrekken van hun winst van 2019 en de invoering van een wederopbouwreserve, waarbij op winst die opzij gezet wordt als buffer uitzonderlijk geen vennootschapsbelasting hoeft betaald te worden. Beide maatregelen moeten echter nog het fiat krijgen in het parlement.

Daarnaast stelt de federale regering een derde luik aan het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming voor (zie persbericht van premier Wilmès). Daarbij liggen o.a. op tafel: een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot eind augustus en langer voor bepaalde sectoren, een verlenging van het ‘corona’-ouderschapsverlof, tijdelijke loonkostenkortingen bij heropstart, overbruggingskredieten voor wie lange tijd zijn vroegere omzet ziet wegblijven, een taxshelter voor kmo’s, een fiscaal voordeel voor investeringen in 2020, een btw verlaging (horeca) en een hogere aftrekbaarheid van restaurant- en eventkosten voor bedrijven op tafel. De tien partijen die de regering haar volmachten verleenden, raakten het afgelopen weekend echter nog niet eens over het voorstel van de regering.


UPDATE 16 MEI 2020

UPDATE MINISTERIEEL BESLUIT REGELT FASE 2 VERSOEPELING
Vanaf maandag mogen o.a. een aantal zogenaamde contactberoepen en het onderwijs weer open, onder voorwaarden. Het ministerieel besluit dat deze fase 2 van de corona-exit regelt werd gisteren gepubliceerd in het Staatsblad.


UPDATE 15 MEI 2020

KB CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF GEPUBLICEERD
Het koninklijk besluit nr. 23 over het corona-ouderschapsverlof werd gisteren in het Staatsblad gepubliceerd. Werknemers met minstens een maand anciënniteit en met kinderen tot 12 jaar of een kind met een handicap kunnen met terugwerkende kracht tussen 1 mei en 30 juni gebruikmaken van de regeling. In tegenstelling tot het gewone ouderschapsverlof zal de werkgever voor het corona-ouderschapsverlof wel altijd zijn akkoord moeten geven. Het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen: halftijds voor wie ten minste 75% werkt of 1/5 voor wie voltijds werkt. Lopend ouderschapsverlof kan mits akkoord ook worden onderbroken en tijdelijk omgezet in corona-ouderschapsverlof. De onderbrekingsuitkering voor dit verlof ligt 25 procent hoger dan die voor gewoon ouderschapsverlof. Wie het speciale ouderschapsverlof wil opnemen moet zijn werkgever ten minste drie werkdagen op voorhand inlichten.


UPDATE 13 MEI 2020

WET OPSCHORTING SOCIALE VERKIEZINGEN GEPUBLICEERD
Vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: de wet van 4 mei die de opschorting van de procedure van de sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie concreet regelt. De sociale verkiezingen werden uitgesteld naar de periode van 16 tot 29 november. Voor meer info zie de aparte rubriek Sociale verkiezingen.UPDATE 11 MEI 2020

FEDERALE REGERING EENS OVER CARRY BACK EN VERLIESVERREKENING
Reeds begin april al pleitte VKW Limburg in haar ’10 prioriteiten om onze bedrijven Corona te laten overleven’ uitdrukkelijk voor fiscale maatregelen die de versterking van de kapitaalbasis van onze bedrijven ondersteunen. Uit de resultaten onze recentste bevraging bleek nog dat 1 op 3 bedrijven verwacht extra kapitaal of een versterking van het eigen vermogen nodig te zullen hebben. Afgelopen vrijdag werd het federale kernkabinet het eens over de algemene principes van een aantal fiscale maatregelen in die zin. Zo zullen bedrijven hun verliezen kunnen aftrekken van hun winst van 2019, de zogenaamde ‘Carry Back-regeling’. Daarnaast zal werk worden gemaakt om bedrijven toe te laten om de komende drie jaar een zogenaamde wederopbouwreserve te laten aanleggen ten belope van het verlies dat ze in 2020 leden. Het geld om het eigen vermogen weer op peil te brengen mag dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van dit en de komende jaren. Voorwaarden zijn wel dat bedrijven hun personeelsbestand op peil houden (de loonmassa van 2020 moet minstens 85 procent van die van 2019 bedragen), geen dividend uitkeren, geen kapitaalvermindering doorvoeren en geen eigen aandelen inkopen. Een en ander moet nu nog in wetgeving worden gegoten.

NIEUWE ECONOMISCHE MAATREGELEN VLAAMSE REGERING
De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag een economische relancecomité met de onafhankelijke experts aangesteld. Voorzitter is Prof. Koen De Backere (KU Leuven). De opdracht van het Economisch Relancecomité is na te denken over Vlaamse economie na corona, over wat er op een andere manier zal moeten worden aangepakt in de toekomst en welke kansen er liggen om te vernieuwen. Daarnaast werden nieuwe economische maatregelen beslist. Zo zal de deels gewaarborgde Vlaamse Win-winlening worden uitgebreid, zodat u als vriend of familielid voortaan tot 75.000 euro kunt investeren in een kmo, die zelf voortaan tot 300.000 euro aan win-winleningen kunnen hebben. Ook de looptijd wordt verlengd. Daarnaast engageert de Vlaamse Regering zich om max. 2 maanden huur als lening te geven aan huurders, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Huurders kunnen tot 25.000 euro lenen aan een rente van 2 procent. Pas na 6 maanden moet gestart worden met de terugbetaling.

MINISTERIEEL BESLUIT REGELT HEROPENING WINKELS
Vanaf vandaag mogen de meeste handelszaken hun deuren weer openen. Het ministerieel besluit dat dit regelt werd afgelopen vrijdag gepubliceerd in het Staatsblad.


UPDATE 8 MEI 2020

GEACTUALISEERDE VERSIE GENERIEKE GIDS
Eerder verscheen een generieke gids die richtlijnen bevatte om ondernemingen te helpen veilig terug op te starten. Deze generieke gids schetst een kader waarbinnen de sectoren en elke werkgever kunnen opereren zonder hun werknemers aan nodeloze risico’s bloot te stellen. Ondertussen kreeg deze generieke gids een geactualiseerde versie. Daarnaast publiceerde FOD WASO per sector een aanvullende sectorgids of protocol op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. De belangrijkste maatregelen die op de werkvloer gelden zijn ook in de vorm van een affiche ter beschikking gesteld. Een visueel geheugensteuntje voor de belangrijkste do’s en don’ts in deze coronatijden.

THUISWERKEN MET KINDEREN
Het blijft voorlopig aanbevolen om zoveel mogelijk thuistelewerk toe te passen. In dit interessant webinar van Acerta verneem je hoe je werknemers met kinderen hierbij kan helpen.


UPDATE 7 MEI 2020

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 'OVERMACHT CORONA' VERLENGD
Minister van Werk Nathalie Muylle kondigde de beslissing aan om de vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht te verlengen tot en met 30 juni 2020. Tot hiertoe gold de ‘corona-procedure’ maar tot 31 mei. De RVA zal kortelings de FAQ op haar website hieraan aanpassen. VKW Limburg is tevreden met deze verlenging, maar dringt erop aan meer duidelijkheid te verschaffen over de langere termijn dat bedrijven al dan niet de vereenvoudigde procedure zullen kunnen hanteren in plaats van terug te moeten grijpen naar al langer bestaande, maar veel ingewikkeldere aanvraagsystemen voor tijdelijke werkloosheid (zeker voor bedienden). Vele bedrijven verwachten pas verderop in 2020 een belangrijke terugval in activiteit en rekenen er op om dan ook op de vereenvoudigde procedure beroep te kunnen doen, om ontslagen te kunnen vermijden.

BESLISSINGEN NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD
Woensdag gaf de Nationale Veiligheidsraad groen licht voor een veilige heropening van de winkels zonder discriminatie op sector grootte vanaf maandag 11 mei. Enkel de handelszaken waar direct fysiek contact onvermijdelijk is blijven vooralsnog gesloten. Een belangrijke stap, want een snelle herneming van de consumentenvraag is een essentieel element voor een economische relance. VKW Limburg dringt erop aan dat het ministerieel besluit, dat rond deze nieuwe stap voor de nodige duidelijkheid moet zorgen, snel wordt gepubliceerd. In het kader van de heropstart van de bedrijven benadrukt VKW Limburg de noodzaak om ook de kinderopvang, voor zover noodzakelijk met de nodige creativiteit, terug op het normale niveau te voorzien, zodat alle werknemers de kans krijgen terug aan de slag te gaan. Tegelijk benadrukken we opnieuw het belang van het aanhouden van de nodige discipline rond de veiligheidsvoorschriften, zowel op de werkvloer én daarbuiten.


UPDATE 5 MEI 2020

De RVA publiceerde op haar website een update van de FAQ link naar bijlage m.b.t. tijdelijke werkloosheid en de coronaprocedure.


UPDATE 4 MEI 2020

Vanaf morgen kunnen ondernemingen die niet verplicht werden te sluiten, maar een zware omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen hebben geleden, de eenmalige Vlaamse Compensatiepremie van 3.000 euro aanvragen via www.aanvraagcoronacompensatiepremie.be. De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Meer info over voorwaarden en hoe aanvragen kan je vinden op deze website van VLAIO.


UPDATE 30 APRIL 2020

AANGEPAST MINISTERIEEL BESLUIT GEPUBLICEERD
Vanavond werd het Ministerieel besluit gepubliceerd dat het MB van 23 maart houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wijzigt. Telewerk in de niet-essentiële bedrijven is vanaf 4 mei niet langer verplicht, maar blijft aanbevolen. Indien er geen telewerk wordt toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de maximale naleving van de social distancing regels te garanderen, in het bijzonder de 1,5m afstand tussen personen. Als dit niet mogelijk is moeten preventiemaatregelen toegepast worden die een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Daarbij wordt verwezen naar de generieke gids en aanvullende richtlijnen op sector- of bedrijfsniveau.  


UPDATE 29 APRIL 2020

VKW LIMBURG EN SWE HELPEN EUREGIONALE LOGISTIEKE KETENS HERSTELLEN
Vijf werkgeversorganisaties uit de Euregio Maas-Rijn, verenigd in het SWE (Samenwerkingsverband Werkgevers Euregio), bundelen hun krachten om hun leden-bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar betrouwbare partners tijdens deze Corona-crisis en erna. Daartoe werd de online tool ‘Euregiolocatorfors uitgebreid. Bovendien breiden alle vijf de partners ook hun wederzijdse dienstverlening fors uit door het activeren en openstellen van hun internationale netwerk. Lees meer in ons nieuwsbericht.


UPDATE 28 APRIL 2020

MAATREGELEN VLOTTERE ARBEIDSORGANISATIE KRITISCHE SECTOREN
Vandaag werd het Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 gepubliceerd dat handelt over de maatregelen die werden genomen voor vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren (zie ook updatebericht van 13 april). De inwerkingtreding gaat terug tot 1 april.
Het gaat met name over:

 • de tijdelijke verhoging van het aantal vrijwillige overuren tot 220 uur voor het tweede kwartaal van 2020. Voor deze uren is er geen overloontoeslag verschuldigd en ze worden niet aangerekend op de gemiddelde arbeidsduur.
 • de mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (van minimaal 7 dagen) af te sluiten, tot 30 juni, hetgeen tegelijkertijd ook de mogelijkheid biedt om tijdelijk werkloos gestelde werknemers tijdelijk toe te leiden naar een werkgever uit de kritische sectoren
 • een versoepeling voor de terbeschikkingstelling van werknemers aan de kritieke sectoren
 • de mogelijkheid om de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties (tijdskrediet) bij zijn werkgever tijdelijk te schorsen (tot 31 mei)
 • de mogelijkheid om in geval van onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties (tijdskrediet) bij de eigen werkgever tijdelijk tewerkgesteld te worden bij een andere werkgever die behoort tot de vitale sectoren (tot maximaal 31 mei)
 • tijdelijke toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt om tekorten aan arbeidskrachten (seizoensarbeiders) in te vullen (niet beperkt tot tewerkstelling in kritische sectoren)
 • het niet in rekening brengen van de werkuren van studenten in het tweede kwartaal van 2020 voor het jaarlijks contingent van 475 uren (idem)

VKW Limburg drong al lang aan om o.m. de uitwisseling van personeel tussen bedrijven en de mogelijkheden voor overuren te versoepelen en is blij dat dit nu concreet geregeld werd. Wel blijven we aandringen om de maatregelen niet te beperken tot de zogenoemde kritische sectoren en hierin ook op langere termijn perspectief te bieden.


UPDATE 27 APRIL 2020

PROTOCOLAKKOORD BOUWSECTOR
Alvast de bouwsector kwam afgelopen vrijdag tot een protocolakkoord in het kader van een (verdere) progressieve heropstart vanaf 4 mei, als aanvulling op de generieke gids die de sociale partners eerder overeenkwamen. Het protocolakkoord bevat praktische oplossingen voor verschillende sectorspecifieke problematieken zoals afwijkingen waar social distancing onmogelijk is, werken binnenshuis, co-activiteit van verschillende aannemers op dezelfde werf en het collectief vervoer.

UPDATE 26 APRIL 2020

ONDERZOEK VKW LIMBURG EN FIT
I.s.m. Flanders Investment & Trade onderzocht VKW Limburg de impact van corona de internationale activiteiten van de Limburgse bedrijven. De Limburgse exportbedrijven zien een forse terugval in hun internationale afzet door een terugvallende vraag en marktrestricties, maar ook door onderbroken logistieke ketens, een aanbodgebrek aan grondstoffen en stremmend betaalverkeer. Meer dan de helft van de internationaal actieve bedrijven neemt daardoor vandaag een afwachtende houding aan op vlak van internationalisering. Toch gaan ook 4 op 10 bedrijven net nu in het offensief door het opzetten van diverse acties om hun markt uit te bouwen, nieuwe partners te zoeken in de regio’s waar ze actief zijn of beiden.
Lees er meer over in het nieuwsbericht op onze website.

UPDATE 25 APRIL 2020

BESLISSINGEN NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD: EXITSTRATEGIE
De huidige geldende inperkingsmaatregelen blijven ongewijzigd tot 3 mei. Daarna volgt in de mate dat de omstandigheden dat toelaten een gefaseerde afbouw van de maatregelen vanaf 4 mei. Zoals vandaag ook al geldt, blijft voor bedrijven (industrie en B2B-diensten) telewerk en social distancing de norm. Op werkplekken waar niet voldaan kan worden aan voldoende fysieke afstand, zal dit kunnen gecompenseerd worden door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker. Wat de organisatie van het werk betreft, wordt verwezen naar de generieke gids (zie onze update van 24 april) van good practices die door de sociale partners is gevalideerd als basis voor af te sluiten sectoriële of ondernemingsakkoorden en als referentie voor de (verdere) herneming van de activiteiten onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen. Pas vanaf 11 mei zullen handelszaken weer kunnen openen zonder onderscheid naar grootte of sector (behalve ‘contactberoepen’ zoals kappers) en dit onder voorwaarden m.b.t. organisatie, ontvangst van klanten en het beperken van drukte. We benadrukken dat groothandels bestemd voor professionelen reeds eerder hun activiteiten mochten hernemen (maar enkel voor niet-particulieren).

Meer info:

Lees ook de reactie van VKW Limburg naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april.


UPDATE 24 APRIL 2020

VEILIG AAN HET WERK: GENERIEKE GIDS
Om de bedrijven bij te staan bij de stapsgewijze herneming van hun economische activiteiten hebben sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ uitgewerkt, die zopas door de FOD WASO werd gepubliceerd. De gids biedt een kader aan sectoren en werkgevers die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten, om ervoor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. Tegelijkertijd is het uiteraard ook een ondersteuning en verdere inspiratiebron voor bedrijven en/of sectoren die hun activiteiten niet hebben onderbroken en zelf reeds de nodige maatregelen hebben genomen.
Meer info zie ook dit infobericht van de FOD WASO


UPDATE 23 APRIL 2020

BEMIDDELINGSKAMER VOOR CORONA-CONFLICTEN
VKW Limburg stelt haar bestaande bemiddelingskamer voor familiebedrijven ook open voor corona-bemiddeling. Bemiddeling kan -  zeker in deze uitdagende tijden - gelden als duurzame oplossing voor vele zakelijke conflicten. Meer info over hoe bemiddeling hierin kan helpen en hoe VKW Limburg u hierin van dienst kan zijn, vindt u in de rubriek Bemiddelingskamer op deze Coronawegwijspagina (rechts op deze pagina).

NIEUWE STEUNMAATREGEL INZAKE HANDELSKREDIET
Een nieuwe steunmaatregel voor bedrijven: de overheid gaat tijdelijk kortlopend handelskrediet herverzekeren. De regering bereikte afgelopen dinsdag een protocolakkoord met Credendo, Assuralia en de private kredietverzekeringsondernemingen om kortlopende handelskredieten te laten herverzekeren door de Belgische Staat. Dit om er voor te zorgen dat de kredietverzekeringsondernemingen de kredietlijnen op een adequaat niveau vasthouden en zo de bedrijven in deze uitdagende economische marktomgeving te ondersteunen. Kredietverzekering van handelsvorderingen tussen bedrijven vormt een essentiële schakel in de handel van de Belgische bedrijven.  Meer info in het persbericht hierover van de Nationale Bank.

UPDATE 22 APRIL 2020

Vandaag werd in een update van de Q&A van de algemene infowebsite over corona van de overheid gemeld dat het vervangen van winterbanden door zomerbanden als noodzakelijke reparaties worden beschouwd en terug mag worden uitgevoerd. Goed nieuws voor bedrijfswagens. Ook werd formeel bevestigd dat het aanbrengen van plexiglas zorgt voor voldoende bescherming in vervoersmiddelen zoals werfbusjes en bestelwagens waar anders de 1,5m afstand niet kan worden gegarandeerd.

UPDATE 21 APRIL 2020

DE ANDERHALVE METER-ECONOMIE
VKW Limburg heeft sinds het begin van de coronacrisis de leuze ‘Blijf in uw kot, maar wel aan de slag’ gescandeerd.  Om - met strikte inachtneming van de regels -  zoveel als mogelijk aan het werk te blijven of terug aan het werk te gaan. Alleen zo kan onze economische keten in ieders belang blijven draaien. We hebben onze economie gelukkig niet compleet laten stilvallen, dat toont onze recente bevraging ook duidelijk aan. De heropstart/herneming is eigenlijk al bezig. De economische schade is enorm, maar hoe groot die exact wordt, hangt grotendeels af van de kwaliteit van de exitstrategie die er nu hopelijk écht snel aankomt.

Lees meer

UPDATE 18 APRIL 2020

AANGEPAST MINISTERIEEL BESLUIT GEPUBLICEERD
De wijzigingen t.a.v. het MB van 23 maart houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd d.m.v. een nieuw Ministerieel Besluit in het Staatsblad gepubliceerd. De huidige geldende inperkingsmaatregelen blijven ongewijzigd tot 3 mei. Vanaf zaterdag 18 april kunnen doe-het-zelfzaken (‘met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen’), tuincentra en boomkwekerijen en groothandels bestemd voor professionelen bijkomend opnieuw openen, onder dezelfde veiligheidsvoorwaarden als voedingswinkels.


UPDATE 17 APRIL 2020

Door de coronacrisis maakt LRM van de Klimop-lening een permanent product in het leningsgamma en zorgt voor laagdrempelige financiering van bedrijven tot 250.000 euro als achtergestelde lening. Over de financiële en adviserende maatregelen die LRM neemt voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis vind je meer info op hun website


UPDATE 15 APRIL 2020

BESLISSINGEN NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD
De huidige geldende inperkingsmaatregelen blijven ongewijzigd tot 3 mei. Wel zullen doe-het-zelfwinkels en tuincentra vanaf zaterdag opnieuw open kunnen, onder dezelfde veiligheidsvoorwaarden als voedingswinkels. Vóór 31 augustus zullen er geen massa-evenementen kunnen doorgaan. Scholen blijven voorlopig dicht, de beslissing over heropenen volgt volgende week. Dan volgt ook een nieuwe Nationale Veiligheidsraad met als doel vanaf begin mei gradueel volgende stappen in de afbouw van de maatregelen te organiseren.

Wat de bedrijfswereld betreft, blijven de huidige regels van toepassing totdat protocollen per sector kunnen worden bekrachtigd, die bedrijven in staat moeten stellen hun normale activiteiten zo snel mogelijk te hervatten en tegelijkertijd adequate werkomstandigheden voor hun werknemers te garanderen, aangepast aan de situatie. Telewerken moet nog enige tijd de voorkeur blijven krijgen.

Blijf in uw kot maar wel (terug) aan de slag! VKW Limburg benadrukt het belang om de economische keten niet te laten stilvallen en het werk zo veel mogelijk te hernemen. Bij een heropstart of verdere herneming van de activiteiten staat veiligheid uiteraard voorop en dat vergt heel wat organisatie. In die optiek verwijzen we graag naar de Gids ‘Veilig en Gezond werken tijdens en na de coronacrisis’ die IDEWE heeft uitgebracht. 

Ook de verzekeringssector levert inspanningen. Een hele reeks maatregelen en bijkomende dekkingen moeten helpen om bedrijven deze zware tijd te doen overleven. Onze structurele partner AlliaVHS bezorgde ons dit handig overzicht met praktische aandachtspunten en  tips. Goed om weten!

UPDATE 14 APRIL 2020

LIMBURGSE ECONOMIE LIGT VOOR DE HELFT STIL
Slechts 1 op 5 Limburgse bedrijven is momenteel nog volledig operationeel. 67% geeft aan gedeeltelijk aan het werk te zijn (gemiddeld voor 52%), terwijl 13% de deuren al dan niet verplicht gesloten houdt. De gemiddelde activiteitsgraad bedraagt met 55%, nauwelijks de helft. En hierin wordt ook tegen eind april met 61% weinig beterschap verwacht. 
Dat blijkt uit een nieuwe exclusieve rondvraag van VKW Limburg. Lees meer.

UITSTEL BTW EN BEDRIJFSVOORHEFFING: OOK VOOR APRIL
In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april twee maanden automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing. Meer info in dit nieuwsbericht van de FOD Financiën. Voor een overzicht van alle steunmaatregelen voor bedrijven, zie de rubriek overzicht steunmaatregelen


UPDATE 13 APRIL 2020

BIJKOMENDE SOCIO-ECONOMISCHE MAATREGELEN
Afgelopen zaterdag nam de federale regering nieuwe socio-economische maatregelen in de strijd tegen de coronaviruscrisis. VKW Limburg dringt er al langer op aan om o.m. de uitwisseling van personeel tussen bedrijven en de mogelijkheden voor overuren te versoepelen. We juichen die maatregelen dan ook toe. Wel dringen we erop aan om ze, daar waar ze enkel gelden voor de zogenaamde kritische sectoren, uit te breiden naar alle bedrijven die vandaag in erg uitdagende omstandigheden aan de slag blijven, volgens de opgelegde veiligheidsmaatregelen. De nieuwe maatregelen gelden van 1 april tot 30 juni 2020. Een overzicht:

 • Verhoging van de overuren op vrijwillige basis van 120 uur naar 220 uur in de essentiële sectoren. Voor deze uren zou een fiscale vrijstelling gelden, geen overloontoeslag verschuldigd zijn en ze moeten niet worden gerecupereerd. Ze worden evenmin meegeteld voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur. Buiten de toestemming door de werknemer zouden er geen verdere formaliteiten nodig zijn.
 • De werkuren van studenten in deze periode tellen niet mee voor de berekening van het maximale aantal van 475 uren per jaar
 • Een versoepeling van terbeschikkingstelling in kritische sectoren
 • Korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen mogelijk voor een periode van drie maanden in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020
 • Tijdelijke schorsing van tijdskrediet bij de eigen werkgever mogelijk, om het nadien te hernemen zonder nieuwe aanvraag
 • Mogelijkheid om in geval van tijdskrediet extra te werken bij een andere werkgever met behoud van 75% van de rva-uitkering
 • Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt met als doel het gebrek aan arbeidskrachten (seizoensarbeiders) te compenseren
 • Het instellen van een tijdelijk moratorium op faillissementen, waarbij bedrijven worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding.
 • Voor tuin- en bosbouwsector de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om tijdelijk in deze sector te werken met behoud van 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Zie voor meer info ook dit nieuwsartikel van Acerta en het persbericht van minister van werk Nathalie Muylle.


UPDATE 10 APRIL 2020

Het Staatsblad publiceerde het Koninklijk Besluit dat zorgt voor de continuïteit van de overlegorganen van vennootschappen nu algemene vergaderingen niet op de normale manier kunnen doorgaan, gezien de geldende social distancing maatregelen. De uitzonderingsmaatregelen gelden van 1 maart tot en met 3 mei 2020.

Rechtspersonen krijgen de keuze om:

 • hun algemene vergadering gewoon te laten doorgaan op de geplande datum, maar op elektronische of schriftelijke wijze (met behoud recht van stemming en stellen van vragen) of
 • uit te stellen naar latere datum tot max. 10 weken na de uiterste datum (veelal 30 juni)

De wettelijke termijnen voor indiening van een heel aantal officiële stukken wordt eveneens verlengd.
Tot slot wordt nog verduidelijkt dat het bestuursorgaan onder alle omstandigheden unaniem schriftelijk kan besluiten of beraadslagen en besluiten via een elektronische communicatie die discussie toelaat.


UPDATE 9 APRIL 2020

De FOD Werk publiceerde een uitgebreide FAQ over arbeidsovereenkomsten en welzijn op het werk naar aanleiding van de coronacrisis. Ook bij deze ‘tips voor werkgevers’ op de website van de FOD Economie vindt u heel wat specifieke vragen en antwoorden terug.

UPDATE 8 APRIL 2020

Aanvulling en update van enkele handige documenten in de rubriek ‘Sharing is Caring’: de verklarende nota m.b.t. praktijken van social distancing en een checklist voor zelfcontrole bedrijven rond preventie (FOD WASO).

UPDATE 5 APRIL 2020

De FOD Werk publiceerde een FAQ met diverse vragen en antwoorden over arbeidsovereenkomsten en welzijn op het werk naar aanleiding van de coronacrisis. 

UPDATE 4 APRIL 2020

VKW Limburg lanceerde gisteren haar 10 dringende prioriteiten om onze bedrijven Corona te laten overleven. Een meer uitgebreide lijst met voorstellen, opgesteld mede op basis van onze eerdere ledenbevraging, werd overgemaakt aan de beleidsinstanties. Een van de voorstellen hierin is om bedrijven meer financiële ademruimte te geven door in te grijpen in de ‘boetes’ voor onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting. Afgelopen vrijdag besliste de ministerraad alvast om de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting aan te passen. Meer info vindt u op de website van de FOD Financiën.

Vrijdagavond werd een nieuw Ministerieel Besluit gepubliceerd met verduidelijkingen over de geldende maatregelen zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad. O.m. de lijst van essentiële sectoren werd aangevuld en verfijnd. Zie voor meer details de rubriek Verstrengde maatregelen Nationale Veiligheidsraad.


UPDATE 3 APRIL 2020

10 DRINGENDE PRIORITEITEN OM ONZE BEDRIJVEN CORONA TE LATEN OVERLEVEN

De coronacrisis stelt de Limburgse economie en onze bedrijven voor een gigantische uitdaging. Maar VKW Limburg blijft benadrukken dat het cruciaal is dat de hele economische keten niet stilvalt en schuift daarom 10 gerichte bijkomende prioriteiten naar voren richting het beleid. Meer hierover lees je in ons persbericht


UPDATE 2 APRIL 2020

GRENSARBEID
De informatie in de rubriek grensverkeer werd aangevuld.


UPDATE 1 APRIL 2020

POL APRIL 2020 KELDERT DOOR CORONA NAAR -43,1
Het Limburgs ondernemersvertrouwen krijgt door de coronacrisis een gigantische oplawaai en zakt dubbel zo diep weg als tijdens financiële crisis. Meer details en reactie van gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens in ons nieuwsbericht


HOTLINES VAN LEDEN VOOR LEDEN
Onder het motto ‘laten we elkaar versterken’ bundelt VKW Limburg de leden waar andere VKW Limburg-leden terecht kunnen voor gratis eerstelijnsadvies om de corona-crisis te tackelen. Zie de nieuwe rubriek Hotline van leden voor leden.


EXTRA VLAAMSE STEUNMAATREGELEN
De Vlaamse regering
wil zo veel mogelijk ondernemingen laten doorwerken tijdens de coronacrisis. Daarom besliste ze vandaag drie belangrijke extra steunmaatregelen voor bedrijven:

 • Een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro. Die moet ondernemers motiveren om ook in moeilijk vaarwater aan het werk te blijven en is gericht op zelfstandigen en ondernemingen die hun omzet tussen halfweg maart en eind april met minstens 60% zagen dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Die premie komt er naast de Vlaamse ‘hinderpremie’ van 4.000 euro voor bedrijven en winkels die moesten sluiten. Bedrijven met meerdere zetels zullen maximaal vijf zulke premies kunnen combineren.
 • Uitbreiding waarborgcapaciteit. Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen. De waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven kunnen zo een speciale Covid-19-waarborg krijgen.
 • Achtergestelde leningen van 3 jaar met een lage rentevoet voor kleinere ondernemers die kapitaal nodig hebben (vnl. start-ups en scale-ups; budget 250 miljoen euro).

Meer info over deze extra maatregelen zal binnenkort beschikbaar zijn op deze website van VLAIO