CORONA Overzicht steunmaatregelen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen die de overheid voorziet i.h.k.v. de coronacrisis. Een gestructureerd overzicht van alle fiscale, financiële en sociaalrechterlijke maatregelen vind u ook op deze website van Deloitte.  

FEDERAAL

Coronasteunmaatregel: aanpassing percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting
Op 3 april besliste de regering om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van voorafbetalingen minder nadelig. Voorwaarde is o.m. dat er geen dividenduitkering is. Meer info hierover vindt u op de website van de FOD Financiën.

Versnelde BTW-teruggaven maandaangiften februari
Mede op voorstel van VKW Limburg werd beslist tot versnelde teruggave van de BTW-tegoeden van bedrijven, alvast voor wat de maandaangiften van februari betreft. Indien men voor 3 april een (wijziging van) aanvraag doet, wordt de terugbetaling van BTW-kredieten voorzien voor uiterlijk 30 april in plaats van eind mei of eind juni. Voor meer info, zie dit nieuwsbericht van de FOD Financiën.

Garantieregeling en uitstel afbetaling kredieten voor bedrijven getroffen door coronacrisis
Op 22 maart kwamen de federale overheid, de Nationale Bank en de bankensector tot een samenwerking om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven in stand te houden. Zie ook het persbericht van de Nationale Bank.
Die omvat twee pijlers:

 1. Uitstel van betaling voor aflossing van leningen zonder aanrekening van kosten.
 2. Garantieregeling door de overheid voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt. Maximumrente voor de nieuwe kredieten bedraagt 1,25%. De extra kosten voor de garantie (fee) daarbovenop bedragen max. 0,25% voor kmo’s en 0,5% voor grote bedrijven. Zonder specifieke overheidsgoedkeuring wordt maximaal 50 mio euro per bedrijf (bedrijvengroep) gedekt.

De praktische details van het betalingsuitstel voor het ondernemingskrediet werd intussen in een charter gestoken (zie ook de website Febelfin voor FAQ en contactpunten banken). 

Samengevat:
Voor wie?
De maatregel is bedoeld voor die die afbetalings- en liquiditeitsproblemen kennen door toedoen van de coronacrisis. Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door alle niet-financiële bedrijven, kmo’s en zelfstandigen die aan elk van de volgende 4 voorwaarden voldoen:

 • Betalingsproblemen door de coronacrisis: omzetdaling, (deels) beroep op tijdelijke of volledige werkloosheid, sluiting op bevel van de overheid
 • Vast gevestigd in België
 • Geen achterstal op lopende kredieten, bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of minder dan 30 dagen achterstal op 29 februari 2020
 • Bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering

Voor welke kredieten?
Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten (bilateraal kan gekeken worden naar oplossingen).

Wanneer?
Aanvragen tot en met 30 april 2020 lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020. Voor aanvragen na 30 april 2020 blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020. Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.

Ook de verzekeringssector levert inspanningen. Zij wijzen erop dat sommige verzekeringsdekkingen er reeds in voorzien om de premie aan te passen aan gereduceerde activiteiten. Daarenboven kunnen bedrijven voor premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Meer info in dit nieuwsbericht van Assuralia. 

VERSTERKTE MAATREGELEN
Alle informatie over de 10 versterkte maatregelen die de federale regering nam om bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door gevolgen van het coronavirus COVID-19 te ondersteunen worden gebundeld op DEZE WEBSITE van de FOD economie. Het gaat om deze maatregelen:

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan BTW
 5. Betalingsplan en uitstel voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan en uitstel personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingskinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Actuele en gedetailleerde informatie over alle fiscale maatregelen is beschikbaar op deze website van FOD Financiën.

VLAAMS

Naast de federale maatregelen bundelt DEZE WEBSITE van VLAIO alle ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven die n.a.v. het coronavirus door Vlaanderen werden getroffen.

De Vlaamse regering wil zo veel mogelijk ondernemingen laten doorwerken tijdens de coronacrisis. Daarom besliste ze op 1 april drie belangrijke extra steunmaatregelen voor bedrijven:

 • Een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro. Die moet ondernemers motiveren om ook in moeilijk vaarwater aan het werk te blijven en is gericht op zelfstandigen en ondernemingen die hun omzet tussen halfweg maart en eind april met minstens 60% zagen dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Die premie komt er naast de Vlaamse ‘hinderpremie’ van 4.000 euro voor bedrijven en winkels die moesten sluiten. Bedrijven met meerdere zetels zullen maximaal vijf zulke premies kunnen combineren.
 • Uitbreiding waarborgcapaciteit. Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen. De waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven kunnen zo een speciale Covid-19-waarborg krijgen.
 • Achtergestelde leningen van 3 jaar met een lage rentevoet voor kleinere ondernemers die kapitaal nodig hebben (vnl. start-ups en scale-ups; budget 250 miljoen euro).

Meer info hierover zal de komende dagen worden aangevuld op de website van VLAIO


Eerder werden al onder meer volgende steunmaatregelen kenbaar gemaakt:

1. Corona – Hinderpremie
De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. Zie ook de PERSTEKST over de op 18 maart besliste uitbreiding van de Corona Hinderpremie. 
2. Waarborgregeling coronacrisis
Uitbreiding van de bestaande waarborgregeling bij PMV/z waarmee ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Zie HIER en de PERSTEKST.
3. Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies VLAIO
Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.
4. Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting
De Vlaamse Belastingdienst verleent uitstel aan bedrijven om hun facturen voor onroerende voorheffing en jaarlijkse verkeersbelasting te betalen, zodat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen.

De Vlaamse overheid voorziet ook in corona-tegemoetkoming voor de water- en energiefactuur voor werknemers die tijdelijke werkloos worden gesteld n.a.v. corona. Het gaat om een forfaitair bedrag gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld gezin dat via de gegevens bij de RVA automatisch zal worden gestort. Indien je werknemers hier vragen over hebben vind je op deze website hier meer info.

PROVINCIAAL

Het versturen van de aanslag van de provinciale bedrijfsbelasting wordt uitgesteld tot november 2020 met de gebruikelijke betalingstermijn van 2 maanden

 

button corona wegwijs