20201027 PB tijdelijke werkloosheid

Oproep: 'Snelle verruiming en verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht'

dinsdag 27 oktober 2020

VKW LIMBURG EN UNIZO LIMBURG VRAGEN SNELLE VERRUIMING EN VERLENGING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT

Verdubbeling gebruik tijdelijke werkloosheid in afgelopen jaar

Voor 7 op 10 was tijdelijke werkloosheid van levensbelang om 1ste golf te overleven

Dubbel zoveel Limburgse bedrijven maakten de voorbije 12 maanden gebruik van economische en/of tijdelijke werkloosheid dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een bevraging van VKW Limburg en UNIZO Limburg bij ruim 450 Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders. Niet onverwacht, maar vooral de eenvoudigere aanvraag om personeel op tijdelijke werkloosheid te kunnen zetten blijkt doorslaggevend om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zo gaf maar liefst 72% van de ondervraagden aan dat die soepele vorm van tijdelijke werkloosheid voor hun bedrijf van levensbelang was tijdens de eerste golf van het coronavirus. Nu het virus weer in alle hevigheid toeslaat vragen UNIZO en VKW Limburg dan ook dat deze corona-steunmaatregel zo snel mogelijk voor alle bedrijven en sectoren in nood verruimd en verlengd wordt tot minstens halfweg 2021, om een economische catastrofe te vermijden.

Uit de bevraging bleek dat meer dan 80% van alle bedrijven met meer dan 20 werknemers op een of andere manier beroep hebben gedaan op economische of tijdelijke werkloosheid in de voorbije twaalf maanden. Bij de kleinere bedrijven lag de toepassingsgraad lager, maar ook daar ligt die enkel bij de allerkleinste bedrijven (minder dan 5 wn.) onder de 50%. Voor bedrijven tussen 20 en 99 werknemers bedraagt de toepassingsgraad zelfs 86%. Bovendien stijgt het aantal bedrijven dat aangeeft (veel) méér beroep gedaan te hebben op economische of tijdelijke werkloosheid sterk met de grootte van de bedrijven. Zo geeft 79% van bedrijven met 100 à 249 werknemers aan er meer beroep op gedaan te hebben, merkte slechts 5% een status quo en rapporteerde niemand een afname.

Ook in de toekomst zal de versoepeling om gebruik te maken van economische werkloosheid essentieel zijn om de Limburgse economie staande te houden. Voor de komende 12 maanden zijn er slechts weinig méér bedrijven die een afname verwachten (24%) dan bedrijven die een verdere toename in het vooruitzicht stellen (16%), per saldo -8 procentpunt. Alle sectoren voorzien voor de lichte afname voor de komende 12 maanden, enkel in de groothandel is dit meer uitgesproken. Gekeken naar grootte van bedrijven verwachten vooral kleinere bedrijven eerder nog een verdere toename van het gebruik van economische/tijdelijke werkloosheid. Bij bedrijven vanaf 20 werknemers verwacht nog altijd meer dan 80% er ook in de komende 12 maanden beroep op te moeten doen. Opnieuw piekt dit bij de bedrijven tussen 50 en 99 werknemers (86%).

20201027 PB Grafiek

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “De cijfers uit onze bevraging die wij samen met UNIZO organiseerden, zijn alarmerend. Zo gaf 72% van de respondenten aan dat een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘corona’ van levensbelang was om de voorbije zes maanden door te komen. Daarbovenop geeft 69% aan dat een versoepelde vorm van tijdelijke werkloosheid echt nodig blijft voor zijn of haar bedrijf in 2021. De maatregel drukt de kosten voor de werkgever die omzet ziet wegvallen door de crisis, terwijl de werknemers toch aan het bedrijf verbonden blijven met het oog op de herneming en de toekomst. Dit is een zeer belangrijk aspect om de continuïteit van onze economie te waarborgen tijdens het herstel. Het is dan ook noodzakelijk deze bedrijven die mogelijkheid te geven. Bedrijven nu gedurende een beperkte periode de broodnodige ademruimte te gunnen is goed besteed, want alleen zo zullen zij gewapend genoeg zijn om in het herstel onze economie terug op niveau te brengen en zo opnieuw werkgelegenheid te verschaffen.”

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “Na het helse voorbije half jaar, keken onze ondernemers er naar uit om eindelijk terug te kunnen ondernemen. Het virus heeft er echter anders over beslist. Na de eerste golf, de heropstart, de versoepelingen en verstrengingen doorheen de afgelopen maanden, heeft nog geen enkele sector terug op volle kracht kunnen draaien. Maar wat we als UNIZO vorige maand nog ons “recht op ondernemen” hebben genoemd, ons recht om ons op veilige manier door de crisis te werken, is door de recente maatregelen opnieuw geschaad. De maatregelen die vorige week verstrengd werden, moeten nu echter hun werk kunnen doen om het virus in te dijken. Het einde van deze crisis is hoe dan ook nog niet in zicht. Tot die tijd zijn premies, uitkeringen, tegemoetkomingen, uitstel van betaling, … allemaal noodzakelijk. Op voorwaarde dat die steunmaatregelen gericht, verstandig en fijnmazig ingezet worden, zodat ze terechtkomen bij de bedrijven die het echt nodig hebben. Onze bedrijven zullen alle beschikbare hulp kunnen gebruiken, tot er een vaccin is om dit virus onder controle te krijgen. En tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is zo een levensnoodzakelijke maatregel, die zo snel mogelijk verruimd én eenvoudig toegepast moet kunnen worden door alle ondernemingen en sectoren in nood, minstens tot 30 juni 2021. Daarnaast blijven ook het federale overbruggingsrecht, de overbruggingskredieten uit de zogenaamde 'bankenbazooka', de coronalening van PMV/z, … belangrijke maatregelen om te verlengen. We beseffen dat dit veel geld gaat kosten, maar het alternatief is een tsunami van faillissementen, inkomsten- en jobverlies, met nog veel ergere gevolgen voor onze economie, welvaart en begroting."

De afgelopen 12 maanden zijn het vooral de productiebedrijven (82%) en de bouwbedrijven (72%) die het meest gebruik moesten maken van economische/tijdelijke werkloosheid. Verder maakten in de groothandel 70%, in de detailhandel 58% en in de dienstensector 56% gebruik van tijdelijke werkloosheid. Alle cijfers wijzen erop dat voor veel bedrijven de versoepelingen om beroep te doen op economische werkloosheid het voortbestaan (voorlopig) veilig konden stellen. de toename zich in elke sector situeerde, en dat enkel de groothandel een verminderde toepassing verwacht in 2021.

Klik hier voor de volledige grafieken.