20180531 PB Ontwrichte zones

VKW Limburg bekomt belangrijke vereenvoudigingen steunmaatregel ontwrichte zones

donderdag 31 mei 2018
5 GESIGNALEERDE KNELPUNTEN WORDEN EINDELIJK AANGEPAKT

VKW Limburg reageert zeer tevreden op het wetsontwerp om de steunmaatregel voor werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden ( de zogenaamde ‘Ontwrichte zones’-steun) te optimaliseren. Dit wordt morgen, vrijdag, op de ministerraad beslist. Al geruime tijd bepleit VKW Limburg gerichte aanpassingen aan het wetgevend kader van deze steunmaatregel, waarvan we destijds bij de aankondiging van de sluiting van Ford mee aan de wieg stonden. We zijn blij dat die er nu eindelijk komen. Recent signaleerden we nog enkele nieuwe knelpunten waarvoor nu ook een oplossing wordt voorgesteld. Deze aanpassingen maken het voor onze Limburgse bedrijven nu veel eenvoudiger om van de Ontwrichte Zones-steun gebruik te maken.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder: “Er bleken al langer een aantal praktische knelpunten op te duiken die het blijkbaar heel wat bedrijven moeilijker dan nodig maakten om een dossier in te dienen. Wij hebben geen moeite gespaard om die belemmeringen duidelijk te maken en aan te dringen om ze weg te werken. De regering besliste hier ook al eerder over, maar gevraagde adviezen aan de Raad van State en de Europese Commissie hebben dit werk sterk vertraagd. We zijn blij dat niets nu nog een goedkeuring in de weg staat en danken minister Van Overtveldt en de regeringspartijen voor de geleverde inspanningen om aan onze bemerkingen gevolg te geven. Wij rekenen nu op een snelle parlementaire goedkeuring en een spoedige datum dat de aanpassingen in voege gaan.”

johan Schildermans, manager belangenverdediging: “Nu deze knelpunten zullen worden weggewerkt, staat niets onze Limburgse KMO’s nog in de weg om volop gebruik te maken van de ‘ontwrichte zones’-steun. Wij roepen de bedrijven dan ook op bij iedere investering waarbij extra jobs gemoeid zijn, zeker deze steunmogelijkheid na te gaan. Het is een sterk concurrentieel voordeel voor onze Limburgse bedrijven, maar met nieuwe zones die erbij bijkomen rond Zaventem en vier in Wallonië is het straks wellicht eerder een concurrentieel nádeel als je er als bedrijf géén gebruik van maakt.”

De ‘ontwrichte zones’-steun zorgt ervoor dat alle KMO’s op bedrijventerreinen in onze provincie en in sommige gevallen ook grote bedrijven, die nieuwe jobs creëren door te investeren, een kwart van de bedrijfsvoorheffing niet dienen door te storten. Dat komt overeen met een loonkostbesparing van om en nabij de 5%.

Een eerste belangrijke vereenvoudiging is nu dat het aanvraagformulier voortaan tot drie maanden na de voltooiing van de investering (maar uiteraard wel voor de eerste aanwerving) zal mogen ingediend worden. Tot hiertoe diende dit te gebeuren voor de start van de investering, wat het bedrijven onnodig moeilijker maakte.

Minstens even belangrijk zal, om te bepalen of het om nieuwe tewerkstelling gaat, voortaan gekeken worden naar de gemiddelde tewerkstelling tijdens een referentieperiode van 12 maanden voor de aanvraag van de steun. Dit lost het door ons al lang gesignaleerd knelpunt op van de huidige zeer ongelukkige referentieperiode van een jaar voor de voltooiing van de investering. Wat er tot hiertoe voor zorgde dat de nieuw gecreëerde tewerkstelling vaak deels overlapt met de periode waaraan ze wordt afgemeten.

Ten derde zal het binnenkort niet langer noodzakelijk zijn dat de investering en de aanwerving van bijkomende werknemers door één en dezelfde vennootschap gebeurt. Voortaan zal binnen een groep van bedrijven de investering door een andere vennootschap mogen gebeuren dan de vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert.

Recent ontdekten we nog twee nieuwe knelpunten rond enerzijds bedrijven die fusie ondergaan en anderzijds rond overwerk. Ook daarover trok VKW Limburg systematisch, maar discreet aan de alarmbel bij het beleid. Wij vernamen intussen dat de meerderheidspartijen ook voor deze punten oplossingen hebben uitgewerkt via amendementen op het wetsontwerp.

Meer concreet bleek een bedrijf dat een fusie of splitsing ondergaat, maar zowel de investering als de extra jobs i.h.k.v. deze steunmaatregel gewoon behoudt, alle steun te moeten terugbetalen. Bedrijven die fuseren of splitsen zouden dit straks duidelijk kunnen aangeven bij de administratie en daarbij het behoud van de extra tewerkstelling aantonen, zodat de steun bij de nieuw gecreëerde vennootschap kan verder gezet worden.

Ook bleek er onlangs onduidelijkheid of een bedrijf waar een betrokken werknemer, zelfs maar één uur, overwerk deed de steun voor die maand nog kon behouden, gezien een cumulatie met de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij overwerk (werkgeversluik) door de wetgeving is uitgesloten. De FOD financiën bevestigde intussen wel dat een bedrijf de keuze heeft om een van beide toe te passen, maar niet alle loonadministraties konden hiermee overweg. Er zou nu verduidelijkt worden dat de cumulatie inderdaad slechts uitgesloten is voor het deel van bezoldigingen dat slaat op de overuren zelf.

Tenslotte zullen de gewesten in de toekomst makkelijker en meer, maar kleinere nieuwe steunzones met een straal 20km i.p.v. 40 km kunnen bepalen. Naast groot jobverlies van minstens 500 werknemers in een regio als gevolg herstructureringen kan het voortaan ook om faillissement van bedrijven gaan. Voor regio’s met een hoge jeugdwerkloosheid is er al een lagere drempel van 250, die komt er ook voor regio met veel werkloze 50-plussers. Deze versoepelingen hebben evenwel geen impact op de huidige Limburgse steunzone waarvoor bedrijven nog dossiers kunnen indienen tot en met 30 april 2021.