20170928 PB Ontwrichte Zones

Steunmaatregel ontwrichte zones eindelijk bijgestuurd

vrijdag 29 september 2017

MINISTERRAAD KEURT DOOR VKW LIMBURG BEPLEITE VEREENVOUDIGINGEN GOED

VKW Limburg reageert tevreden op de goedkeuring op de ministerraad vandaag van een wetsontwerp om de steunmaatregel voor werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden te optimaliseren. VKW Limburg stond destijds mee aan de wieg van deze maatregel - beter gekend als ‘ontwrichte zones’ -  om hoofdzakelijk KMO’s die investeringen doen die nieuwe tewerkstelling met zich meebrengt extra te ondersteunen. Al geruime tijd bepleitte VKW Limburg gerichte aanpassingen aan het wetgevend kader.

Nu die aanpassingen er komen zal het veel eenvoudiger worden om van de Ontwrichte Zones-steun gebruik te maken. Zo verdwijnt een door ons gesignaleerd knelpunt rond de referentieperiode waaraan wordt afgemeten of het om nieuwe tewerkstelling gaat. Dit belemmerde tot hiertoe praktisch gezien dat investeringen gespreid over een langere periode voor steun vlot konden worden ingediend. Bovendien zal het niet langer noodzakelijk zijn dat de investering en aanwerving van bijkomende werknemers door één en dezelfde vennootschap gebeurt. Voortaan kan dit vanuit verschillende vennootschappen binnen eenzelfde groep. Ook zal het niet meer noodzakelijk zijn om het aanvraagformulier al voor de start van de investeringen in te dienen.

VKW Limburg stond destijds aan de wieg van deze voor Limburg erg belangrijke steunmaatregel. Die zorgt ervoor dat alle KMO’s op bedrijventerreinen in onze provincie en in sommige gevallen ook grote bedrijven, die nieuwe jobs creëren door te investeren, een kwart van de bedrijfsvoorheffing niet dienen door te storten. Wat overeenkomt met een loonkostbesparing van om en nabij de 5%.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder: “Er bleven evenwel nog een aantal praktische knelpunten bestaan die het indienen van een dossier onnodig bemoeilijkten. Vanuit VKW Limburg hebben wij geen moeite gespaard om die belemmeringen duidelijk te maken en aan te dringen om deze weg te werken. We zijn blij dat met dit wetsontwerp hiervan nu concreet werk wordt gemaakt en danken minister Van Overtveldt voor de geleverde inspanningen om hieraan gevolg te geven. Wij hopen dat  dit nu zo snel mogelijk concreet zijn vervolg krijgt en hopen op een snelle goedkeuring.”

Johan Schildermans, manager belangenverdediging: “Nu deze knelpunten worden weggewerkt, staat niets onze Limburgse KMO’s nog in weg om volop gebruik te maken van de ‘ontwrichte zones’-steun. Wij roepen de bedrijven dan ook op bij iedere investering waarbij extra jobs gepaard gaan deze mogelijkheid tot steun na te gaan. Deze steunmaatregel vormt een concurrentieel voordeel voor onze Limburgse bedrijven. Wanneer er straks, naast de steunzones rond Genk en Turnhout, in Vlaanderen  wellicht nog steunzones bijkomen (Zaventem, Gent (?)) en er ook in Wallonië vier zones in de pipeline zitten, kan het immers eerder een concurrentieel nadeel  worden als je er als bedrijf géén gebruik van zou maken.”

 

WAT VERANDERT ER CONCREET M.B.T. DE STEUNMAATREGEL 'ONTWRICHTE ZONES':

—Nieuwe tewerkstelling wordt afgemeten t.o.v. het gemiddelde aantal werknemers (VTE) van de 12 maanden voorafgaand aan de indiening van het aanvraagformulier.

—De noodzakelijke investering in materiële of immateriële vast activa die aanleiding geeft tot de nieuwe arbeidsplaatsen kan worden verricht door een vennootschap die deel uitmaakt van een groep van vennootschappen waartoe ook de werkgever behoort (bewijs hiervan leveren)

—Aanvraagformulier indienen kan voortaan ten laatste in de derde maand na de voltooiing van de investering (vandaag moet dit voor de start van de investering), maar dient wel te gebeuren vóór de eerste invulling van een nieuwe arbeidsplaats

—Effectieve voltooiing van de investering moet plaatsvinden voor het einde van de zesde maand die volgt op de op het aanvraagformulier aangegeven verwachte voltooiingsdatum (tot hiertoe mocht dit ‘niet meer dan 2 keer langer’ duren dan aanvankelijk verwacht)

—Een uitzendbedrijf kan vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing verkrijgen in de plaats van de werkgever/investeerder, maar dient voortaan ook de administratie hiervan vooraf in kennis te stellen (wijze nog te bepalen).

MEER ACHTERGROND

VKW Limburg wees er sinds de laatste aanpassing van de wet eind 2015 op dat er zich een probleem voordoet m.b.t. de referentieperiode waaraan afgetoetst wordt of een arbeidsplaats nieuw is. Om te kijken of een het om extra arbeidsplaats gaat, moest er tot hiertoe vergeleken worden met het “gemiddeld aantal VTE werknemers over de 12 maanden voor de voltooiing van de investering”. Maar doordat ook extra werknemers die nog voor de (volledige) voltooiing van de investering aangeworven worden in aanmerking komen, was er in de praktijk een overlap. Nieuwe tewerkstelling die vóór de voltooiing van de investering al wordt ingevuld telt m.a.w. mee in zijn eigen referentieperiode. Dat bemoeilijkte in  veel gevallen de indiening van een dossier om van de steun te genieten. O.m. via diverse parlementaire vragen kaartte VKW Limburg dit probleempunt aan en minister Johan Van Overveldt kondigde eerder aan een oplossing uit te werken. Met het wetsontwerp dat vandaag werd goedgekeurd wordt hieraan nu een mouw gepast. Volgens het nieuwe wetsontwerp zal nieuwe tewerkstelling voortaan afgemeten worden aan het gemiddeld aantal VTE werknemers over de 12 maanden voorafgaand aan de indiening van het aanvraagformulier.

Een andere gesignaleerde belangrijke belemmering voor veel bedrijven om de ontwrichte zones-steun aan te vragen en toe te passen is het feit dat tot hiertoe de werkgever van de nieuwe jobs en het bedrijf dat de investering doet, één en dezelfde vennootschap moet zijn.  Vaak is het echter zo dat het beheer en eigendom van gebouwen of andere materiële vaste activa is ondergebracht in een aparte vennootschap. Zodra de bijsturingen van kracht worden zal het evenwel mogelijk zijn dat de investering gebeurd door een andere vennootschap binnen de groep dan de vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert.

Naast een oplossing voor deze beide knelpunten bevat het wetsontwerp nog enkele versoepelingen en ook enkele specifieke wijzigingen rond de mogelijkheid om steunzones af te bakenen door de gewesten. Zo zal het voortaan mogelijk worden om het aanvraagformulier in te dienen tot 3 maanden na de voltooiing van de investering, maar moet dit wel gebeuren voor de eerste aanwerving die het gevolg is van de nieuwe investering.

Voor alle mogelijke info i.v.m. de ‘Ontwrichte Zones’-steun: contacteer Johan Schildermans op 011 24 95 09, 0476 31 60 58 of johan.schildermans@vkwlimburg.be.