20170726 PB Zomerakkoord

Reactie VKW Limburg op 'Zomerakkoord' federale regering:

woensdag 26 juli 2017

BELANGRIJKE DOORBRAKEN OM ECONOMISCH GROEITRAJECT VERDER AAN TE ZWENGELEN

VKW Limburg reageert overwegend positief op het door de federale regering vannacht bereikte ‘Zomerakkoord’. Een eerste lezing van het bereikte akkoord leert dat er een aantal belangrijke doorbraken inzitten waar VKW Limburg al lange tijd, o.m. in ons politiek memorandum voor deze regeringsperiode, voor pleit.

Daarbij denken we in de eerste plaats aan het inzetten van het traject om het nominale tarief van de vennootschapsbelasting eindelijk te verlagen, zowel voor KMO’s als voor grotere bedrijven. Een andere belangrijke, zelfs historische, maatregel is zeker ook de invoering van de fiscale consolidatie. Daarbij kunnen bedrijven, zij het pas vanaf 2020, winsten en verliezen van verschillende dochterbedrijven in eenzelfde groep samentellen. Positief is ook dat de notionele intrestaftrek blijft bestaan. Ook voor een stimulans voor verwerving van (KMO-)aandelen is VKW Limburg al lang vragende partij.

Op sociaal-economisch vlak is de herinvoering van een proefperiode een maatregel waarop VKW Limburg al lange tijd hamert. Sinds de afschaffing ervan enkele jaren geleden bleek dit een rem op te werpen voor bedrijven om werknemers in vast dienstverband te nemen. Ook de aanpassing van de wet op e-commerce met het oog op een soepelere regeling voor nachtarbeid is positief. Toch blijft hiervoor blijkbaar nog steeds de goedkeuring van een vakbond nodig. Het was eenvoudiger geweest om de wet op de nachtarbeid aan te passen door e-commerce algemeen aan te duiden als uitzondering op het principiële verbod op nachtarbeid. Deze kritiek geldt trouwens voor het hele akkoord: zelden wordt voor vereenvoudiging gekozen, meestal komt er complexiteit bij. Uitzondering is een nieuwe en ook voor bedrijven voordeligere manier van toekenning van winstdeelname aan werknemers (collectieve bonusregeling). Al is nog niet duidelijk of die naast de bestaande CAO 90-regeling komt te staan.

Er zijn echter ook een aantal maatregelen die vraagtekens oproepen of minstens nader onderzoek behoeven naar de concrete modaliteiten. Hierbij denken we vooral aan de invoering van mystery calls inzake discriminatie bij aanwervingen. De vraag stelt zich hoe men zoiets ooit op een objectieve wijze kan nagaan. Hetzelfde geldt o.m. voor de concrete modaliteiten voor de in het vooruitzicht gestelde minimumbelasting voor bedrijven.

“Maatregelen die onze economie stimuleren zetten onze bedrijven om in resultaten, in groei en in jobs. Dat bewezen ze de voorbije periode en dat zullen ze ook nu doen.”, stelt Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg, “De details en de concrete uitwerking van de maatregelen zijn uiteraard verder minutieus op te volgen, maar dit ‘Zomerakkoord’ lijkt op het eerste zicht op heel wat vlakken belangrijke stappen vooruit te bevatten om ondernemen, investeringen en bedrijven in het algemeen te stimuleren. Die zullen toelaten om de positieve flow waarin onze economie stilaan geraakt ook echt door te trekken en om de aantrekkelijkheid van ons land voor investeerders terug op te krikken.”